دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
وظایف مدیران گروه

وظایف مدیر گروه عبارتست از:

الف- تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضا گروه با مشورت شورای اجرائی گروه قبل از شروع هر سال تحصیلی و پیشنهاد آن به رئیس دانشگاه یا موسسه.

ب- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه و اتخاذ تدابیر لازم برای بالابردن سطح فعالیت های مزبور.

ج- اقدام در تهیه برنامه های دروس با همکاری اعضای گروه و تجدید نظر مستمرد در این برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم آن به دانشکده یا موسسه برای تصویب شورای اجرائی آن دانشکده یا موسسه.

د- ارتباط با روسای دانشکده ها یا موسساتی که یک یا چند درس مربوط به دانشکده یا موسسه آن ها توسط آن گروه تدریس می شوند.

ه- تشکیل و اداره جلسات شورای عمومی و اجرائی گروه و ارسال گزارش هر جلسه برای رئیس دانشکده یا موسسه.

و- تهیه طرح بودجه گروه با مشورت و همکاری اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده یا موسسه.

ز- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیش بینی و پیشنهاد احتیاجات و لوازم، کتاب ها و مجلات مورد نیاز گروه و نظارت در محافظت کلیه اموال و تجهیزات گروه.

ح- پیشنهاد استخدام، انتصاب، ترفیع، یا ماموریت و از این قبیل و یا تغییر کار اعضا هیات علمی و شاغلین خدمات اداری و فنی گروه با رعایت مقررات مربوط به رئیس دانشکده یا موسسه.

ط- تهیه ی طرح های پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگر انجام میدهد با مشورت اعضای گروه و بر اساس خط مشی پژوهشی دانشگاه مدیرگروه گزارش طرح های مزبور را با نظام گزارش فعالیت های پژوهشی سال قبل گروه در آغاز مرداد ماه هر سال به رئیس دانشکده و یا موسسه تسلیم خواهد کرد.

 
1399/10/16
Powered by DorsaPortal