دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مديريت خدمات بهداشتي درماني
 

عنوان پایان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ‌التحصیلی‌

تحلیل هزینه های مراقبتهای بهداشتی و درمانی خانوار در گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی در استان مازندران

المیرا حقیان

دکتر صمد روحانی

دکتر رضاعلی محمدپور

99/6/31

بررسی تاثیر طرح پزشک خانواده شهری بر الگوی استفاده از خدمات درمانی در بیمه شدگان بیمه سلامت در استان مازندران

مسعود خنده رو

دکتر صمد روحانی

دکتر جمشید یزدانی-

دکتر رضا اسماعیلی

99/6/15

روند تغییرات درآمد و هزینه بیمارستانهای دولتی استان مازندران قبل و بعد از طرح تحول

اسماعیل مصباحی

دکتر صمد روحانی

دکتر فاطمه عبدالهی-

دکتر منصور رنجبر

98/11/30

بررسی روند مصرف دارو در بیمه شدگان شهرستان بابل از سال 1390 تا 1397

راحله حاجی آقا بزرگی

دکتر صمد روحانی

دکتر مشرفه چالشگر-

دکتر سیده فاطره سید علیپور-
دکتر محمدپور

98/6/31

بررسی میزان استفاده از یارانه سلامت در طبقات مختلف اقتصادی اجتماعی در بیمارستانهای دولتی شهرستان بابل در سال 1397

فاطمه فخرایی

دکتر صمد روحانی

دکتر فاطمه عبدالهی-

دکتر محمدعلی جهانی-

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

98/6/31

بررسی ساختار نظام ارجاع در مازندران

قادر مومنی

دکتر صمد روحانی

دکتر سید ابوالحسن نقیبی-

دکتر سید داود نصراله پور-

دکتر رضاعلی محمدپور

98/6/26

تحلیل بر چالشهای اداره امور بیمارستانهای دولتی و خصوصی (مطالعه ترکیبی)

مرضیه گرایی

دکتر قاسم عابدی

دکتر سید ابوالحسن نقیبی-

دکتر رضاعلی محمدپور

98/6/24

تحلیل اجرای طرح تحول در نزد ذینفعان(یک مطالعه ترکیبی)

سیده صغری موسوی

دکتر قاسم عابدی

دکتر سید ابوالحسن نقیبی

98/6/12

تحلیلی بر نظام تحول سلامت با رویکرد مدل برنامه دونابدیان در نزد ذینفعان: یک مطالعه ترکیبی

نبوی-سیده محدثه

دکترعابدی

دکترنقیبی

98/6/4

تعیین ارتباط عوامل استرس زا محیط کار بر کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال1397

اکبری کوتنایی-سمیرا

دکترطهماسبی

دکترعابدی

98/6/3

بررسی وضعیت پاسخگویی واحدهای ارائه خدمات سرپایی در شهرستان ساری در سال 1396

الهه اسپرجانی

دکتر روحانی

دکترطهماسبی-

دکترموسوی نسب

98/5/19

تعیین رابطه کیفیت زندگی (عمومی اختصاصی شغلی) با نقش های واسط (تعارض کار تیپ های شخصیتی) کارکنان بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهربانو داداش پور

دکترطهماسبی

دکترعابدی

98/5/7

تبیین نقش هریک از ارائه کنندگان ،گیرندگان خدمات و سازمان عرضه سلامت در بخش دولتی و خصوصی و تامین اجتماعی در تقاضای القایی: یک مطالعه ترکیبی

پرستومهدوی

دکتر عابدی

دکترنقیبی

98/3/22

بررسی الگوی ارائه خدمات به بیماران بستری در بیمارستانهای استان مازندران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

راحله چراغی

دکتر صمد روحانی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب-

دکتر بهرام طهماسبی

97/12/25

مطالعه الگوی تخصیص در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1395

مهرداد جعفری

دکتر صمد روحانی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

97/11/30

مقایسه نتایج عملکردی اجرای طرح پزشک خانواده شهری و روستایی با رویکرد مدل تعالی سازی

ابوالفضل مروی

دکتر قاسم عابدی

دکتر جمشید یزدانی

97/10/30

ارزیابی کیفیت عملکرد سیستم اطلاعات روتین مراقبتهای بهداشتی اولیه در استان مازندران در سال 1396

خدیجه صفی زاده

دکتر صمد روحانی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

آزیتا بالا غفاری

97/6/31

مطالعه تطبیقی مقایسه ای نظام سلامت کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

علیرضا عباسی چالشتری

دکتر قاسم عابدی

 

97/4/17

ارزیابی مراقبتهای مدیریت شده بیماریهای واگیر و غیر واگیر منتخب در استان گلستان در سال 95

سید امیر سلطانی

دکتر قاسم عابدی

دکتر جمشید یزدانی

97/4/17

 
1399/07/05
Powered by DorsaPortal