دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
شرح وظيفه دفتر توسعه آموزش

شرح وظايف:

مطابق با آئين نامه دفاتر توسعه آموزش مصوب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، شرح و ظايف دفاتر توسعه عبارت است از:

1-     همكاري در ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

2-     همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشـيابي اعـضاي هيـات علمـي و فراينـدهاي آمـوزش در دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

3-      ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

4-     ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي يادگيري ، اجـراي روش هـاي نـوين آموزشـي و ارزشيابي به گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

5-      شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 

آيين نامه كشوري EDO 
1398/02/03
Powered by DorsaPortal