دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
رسالت و اهداف دفتر توسعه آموزش

o       رسالت

مأموريت EDO ، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي تمامي حيطه هاي مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش در سطح دانشكده مي باشد. توانمندسازي اعضاي هيات علمي، برنامه ريزي درسي، ارزشيابي اعضاي هيات علمي، ارزيابي آزمون، دانش پژوهي و كميته هاي مشورتي دانشجويي، حيطه هاي اصليِ مأموريت EDO مي باشند.

o       دورنما

واحد توسعه آموزش (EDO) دانشكده بهداشت بر آن است تا 5 سال آينده، يك واحد پيشرو در اجراي بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم سلامت در سطح كشور با تأكيد بر ويژگي هاي دانشگاههاي نسل سوم باشد.

o       ارزش ها

ü     رعايت اصول اخلاقي و جايگاه انساني

ü     رعايت شأن و منزلت دانشجويان و اعضاي هيأت علمي

ü     تعهد به رعايت حق مالكيت در تمامي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

ü     پويايي و خلاقيت

ü     مديريت مشاركتي و مشاوره اي

ü     تعهد به ارتقاي كيفيت و توسعه آموزش

o       اهداف

ü     تشويق و بكارگيري توانمندي ها و  ظرفيت هاي اعضاي هيات علمي دانشكده در تمامي كميته هاي تحول و نوآوري دانشگاه

ü     نيازسنجي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي

ü     نيازسنجي، اجرا و ارتقاي روش هاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي

ü     پيگيري، ارزيابي و نظارت بر روند تدوين و تكميل طرح دوره و طرح درس

ü     هدايت، مشاوره و نظارت بر تدوين نقشه هاي آزمون (Blueprint) توسط اعضاي هيات علمي

ü     هدايت، مشاوره و تسهيل نمودن دانش پژوهي و طرح هاي پژوهش در آموزش

ü     ارزيابي و ارتقاي ساختار و محتواي آزمون هاي دوره اي و جامع

ü     هدايت و فعال نمودن كميته هاي مشورتي دانشجويان

ü     نيازسنجي، برنامه ريزي و نظارت بر ژورنال كلاب ها

ü     پايش و ارزيابي مستمر برنامه هاي EDO در راستاي شناسايي نقاط قوت و ضعف

ü     مستندسازي و ارائه گزارش دوره اي به معاونت آموزشي دانشكده و EDC دانشگاه 
1398/02/03
Powered by DorsaPortal