دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
اساتيد مدعو
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
اساتيد مدعو گروه‌هاي آموزشي دانشكده بهداشت 
 
                       طرح درس                                                                   استاد                        طرح دوره                          استاد
       


 

 


  بيماري هاي ارثي و مشاوره ژنتيك (بهداشت عمومي) دكترباقري   بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيك(بهداشت عمومي) دكترباقري
     
  تشريح و فيزيولوژي (كارشناسي بهداشت عمومي)دكترقاسمي    تشريح و فيزيولوژي (كارشناسي بهداشت عمومي)دكترقاسمي  
     
     
  حساب ديفرانسيل و انتگرال(1)(بهداشت محيط)آقاي چه لابي   اخلاق بهداشت(بهداشت) دكترمرزبند 

  معادلات ديفرانسيل

آقاي چه لابي 


 انسان در اسلام(بهداشت) دكترمرزبند
     
  اصول كمكهاي اوليه (بهداشت حرفهاي)  دكتر حيدري   اپيدميولوژي بيماريهاي شايع درايران(بهداشت عمومي) دكترموسي زاده 

      اصول اپيدميولوژي(بهداشت عمومي) دكترموسي زاده
   مكانيك سيالات(بهداشت حرفهاي)  آقاي ديان    برنامه ملي بيماريهاي غيرواگير(بهداشت عمومي) دكترموسي زاده
    
 پاتوبيولوژي(بهداشت محيط)  دكترسروي   
    
 مديريت صنعتي (كارشناسي) (بهداشت حرفهاي) دكتررنجبر   
 مديريت صنعتي(ناپيوسته) (بهداشت حرفهاي) دكتررنجبر   
     
 كليات پزشكي و بهداشت(بهداشت عمومي) دكتررنجبران   
     
 انديشه اسلامي(2)(بهداشت عمومي) دكتررمضاني   
  انديشه اسلامي(2) (بهداشت محيط) دكتررمضاني   
 آناتومي عمومي(بهداشت عمومي) زهره زارع   
 آناتومي حرفه اي(بهداشت حرفهاي) دكترزارع   
 آناتومي عمومي(بهداشت حرفهاي) دكترزارع   
 اخلاق بهداشت (بهداشت حرفهاي) دكترمرزبند    
 انسان در اسلام(بهداشت حرفهاي) دكترمرزبند   
  اخلاق اسلامي (بهداشت محيط) دكترمرزبند    
     
  انديشه اسلامي (1) (كارشناسي بهداشت محيط و حرفه اي) آقاي ملايي    انديشه اسلامي (1) (كارشناسي بهداشت محيط و حرفه اي)  آقاي ملايي
     
 مديريت صنعتي (ارشدمديريت خدمات بهداشتي درماني) دكتر ملك زاده   مديريت صنعتي (ارشدمديريت خدمات بهداشتي درماني)  دكتر ملك زاده
     
 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران(بهداشت عمومي) دكترموسي زاده   
 اصول اپيدميولوژي (بهداشت عمومي) دكترموسي زاده
 
  
 برنامه ملي واگير (بهداشت عمومي) دكترموسي زاده    
    
 رسم فني و نقشه كشي(بهداشت محيط) دكترمومني   
 نقشه كشي صنعتي دكترمومني   
     
 بيوشيمي (بهداشت حرفهاي) دكترنجارصادقي   
 آناتومي دكتريزداني   
         
 
 
 
 
1397/10/23
Powered by DorsaPortal