دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  
 
  
  
 طرح درس استاد  طرح دورهاستاد
 لیشمانیوز پیشرفته دکترحسینی   حشره شناسی مولکولیدکترحسینی
 حشره شناسی مولکولی

دکترحسینی 

 

 لیشمانیوز پیشرفته  دکترحسینی
  کلیات لیشمانیوز دکترحسینی    
     
     
  آربوویروسدکترحقی  آربو ویروس دکترحقی
 اپیدمیولوژی بیماری های منتقله به وسیله بند پایاندکترحقی جوندگاندکترحقی
    حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترحقی
 اکولوژی حشراتدکترفاضلی دینان   
 مورفولوژی حشراتدکترفاضلی دینان
  اصول سیستماتیک حشرات دکترفاضلی دینان
    اصول مبارزه بیولوژیک دکترفاضلی دینان
   

 

 اکولوژی حشرات

 دکترفاضلی دینان

    مورفولوژی حشرات دکترفاضلی دینان
    خطای انسانی و ایمنی سیستمهای انسانی دکترفاضلی دینان
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/20
Powered by DorsaPortal