دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مهندسي بهداشت محيط
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط
 
  
                     طرح درس                                             استاد                            طرح دوره                     استاد    
 
  آلودگي هوا دكتر ديانتي    بهداشت مسكن و اماكن عمومي دكترززولي 
  انرژي و محيط زيست
دكترديانتي
  تصفيه آبدكترززولي
دكتر ديانتي  فن آوري توليد كمپوست دكترززولي 
دكتر ديانتي  مديريت بهداشت محيط در شرايط اضطراريدكترززولي
 گندزداهاو ضدعفوني كننده ها دكتر ديانتي
 
  
   
 بهداشت محيط(1) آب
دكترززولي
   
  جمع آوري و دفع مواد زائد جامد
دكترززولي
   
 زباله هاي صنعتي و خطرناك
دكترززولي
   
  طراحي تصفيه‌خانه آب
دكترزز
ولي
   
  مديريت كيفيت آب
دكترززولي
   
   
 شيمي عموميدكتربابانژادآريمي   
 شيمي عمومي(بهداشت حرفه اي) دكتربابانژادآريمي   
   
   
 بهداشت محيط(3) (بهداشت عمومي)دكترغلامي‌بروجني    
  سيستم هاي انتقال و توزيع آبدكترغلامي‌بروجني   
كاربردموتور تلمبه در تاسيسات آب و فاضلاب دكترغلامي‌بروجني   
  مكانيك سيالاتدكترغلامي‌بروجني   
  هيدروليك دكترغلامي‌بروجني   
  هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزمينيدكترغلامي‌بروجني   
     
  جمع آوري و دفع مواد زائد جامدخانم دكتر هاشم پور
 
   
     
  
 
  
  
 
1397/09/11
Powered by DorsaPortal