دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
بهداشت عمومي
  
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشی بهداشت عمومی 
 
                       طرح درس                                             استاد                            طرح دوره                     استاد
       
  آموزش بهداشت و ارتباطاتدکتر چالشگر  بهداشت عمومی(دانشکده پیراپزشکی) دکتر چالشگر
   بهداشت عمومیدکتر چالشگر   
روش تحقیق در علوم بهداشتیدکتر چالشگر   روش تحقیق در علوم بهداشتی  دکتر چالشگر
 تکنولوژی آموزشی  دکتر چالشگر   تکنولوژی آموزشی دکتر چالشگر
  اصول و کلیات خدمات بهداشتی دکتر روحانی   
     
    بهداشت باروریدکتر عبدالهی
  بهداشت مادر و کودکدکتر عبدالهی  بهداشت مادروکودک دکتر عبدالهی
     
    آموزش بهداشت دکتر نقیبی
  اصول ومبانی جامعه شناسی دکتر نقیبی   
     
اصول و مبانی جامعه شناسی
 دکترخزائی   اصول و مبانی جامعه شناسی دکترخزائی
 آموزش بهداشت دکترخزائی   آموزش بهداشت دکترخزائی
آموزش بهداشت و ارتقا
 دکترخزائی   آموزش بهداشت و ارتقا دکترخزائی
 روش تحقیق درعلوم بهداشتی دکترخزائی   روش تحقیق درعلوم بهداشتی دکترخزائی
 زبان تخصصی دکترخزائی   زبان تخصصی دکترخزائی

    
 
 
 
1399/10/20
Powered by DorsaPortal