دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
حشره شناسي پزشكي
 

عنوان پایان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ‌التحصیلی‌

بررسی فون و تنوع زیستی کک ها و تعیین میزان آگاهی- نگرش و عملکرد مردم در مورد آنها در شهرستان بجنورد خراسان شمالی در سال 1397

محمد تقی احمدیان

دکتر فرزاد متولی حقی

دکتر نصیبه حسینی

دکتر احمدعلی عنایتی-

دکتر محمود فاضلی-

دکتر جواد رفیع نژاد

99/3/31

بررسی تاثیر تلفیقی آلاینده های نیترات، فسفات و TOC با غلضتهای مختلف بر پارامترهای جدول زندگی anopheles stetephenis شرایط آزمایشگاهی

مصطفی آذرنوش

دکتر احمدعلی عنایتی

دکتر محمود فاضلی

دکتر نصیبه حسینی

98/11/30

مراقبت حشره شناسی ناقلین تب دنگی، چکونگونیا و زیکا در مبادی ورودی استان گلستان در سال 1396

علیرضا ملکی پیربازاری

دکتر احمدعلی عنایتی

دکتر محمود فاضلی-

دکتر شهیاد آذری حمیدیان

98/6/31

تعیین آلودگی لیشمانیایی و تایید گونه ای در پشه خاکیهای ناقل لیشمانیوز با استفاده از روشهای مولکولی RFLP و Nested pcr در شهرستان ساری

محمدرضا اکبری

دکتر نصیبه حسینی

دکتر سید فرزاد متولی حقی- دکتر مهدی فخار

98/6/31

بررسی فون مگسهای حائز اهمیت پزشکی و باکتریایی در مگس خانگی شهرستان رامیان

منوچهر حسین زاده

دکتر سید فرزاد متولی حقی

دکتر احمدعلی عنایتی-

دکتر کامران اکبرزاده-

دکتر جمشید یزدانی

98/6/31

شیوع آلودگی به ساس تختخواب در زندانهای استان مازندران و عوامل مرتبط و ارزیابی مختلف مبارزه

علی جعفری

دکتر احمدعلی عنایتی

دکتر محمود فاضلی-

دکتر جمشید یزدانی

98/6/31

بررسی سطح حساسیت سوسریهای آلمانی در بیمارستانهای ساری به حشره کشهای رایج

علی اصغر حبیبی

دکتر احمدعلی عنایتی

دکتر سید فرزاد متولی حقی

دکتر محمود فاضلی

98/6/31

بررسی خون جوندگان و آلودگی لیشمانیایی موش صحرایی به عامل لیشمانیازیس در شهرستان گنبد کاوس در سال 1397

قربان محمد ازبکی

دکتر سید فرزاد متولی حقی

دکتر نصیبه حسینی

دکتر روح الله سیاه سروی-

دکتر محمود فاضلی-

دکتر جمشید یزدانی

98/6/31

بررسی فون گونه های پشه های فلبوتومینه ناقل لیشمانیوز پوستی روستایی در کانون آندمیک شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی

حسن جلالی

دکتر نصیبه حسینی

دکتر احمدعلی عنایتی

دکتر سید فرزاد متولی حقی

98/6/30

تنوع گونه ای مگسهای مهم از نظر پزشکی و بررسی آلودگی باکتریایی در مگس خانگی در شهرستان جویبار

فاطمه جعفری

دکتر فرزاد متولی حقی

دکتر کامران اکبرزاده-

دکتر محمود فاضلی-

دکتر جمشید یزدانی

97/12/12

تعیین فون عقربهای شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی سال 95

حسین برنا

دکتر فرزاد متولی حقی

دکتر جمشید یزدانی-

دکتر روح اله دهقانی

دکتر محمود فاضلی

97/11/15

بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن و ارزشیابی داروهای رایج در کنترل آن در دانش آموزان دختر ابتدایی در مناطق منتخب شهرستان مشهد در سال 1396

محمد اسماعیل محمدی

دکتر سید فرزاد متولی حقی

دکتر احمدعلی عنایتی-

دکتر جواد رفیع نژاد-

دکتر جمشیر یزدانی

97/8/14

بررسی فونستیک و پراکنش گونه‌ای پشه خاکیهای شهرستان ساری استان مازندران

لیلی قوی بازو

دکتر سیده نصیبه حسینی

دکتر محمود فاضلی-

دکتر امیر احمداخوان

دکتر جمشید یزدانی

97/6/27

فون گونه های آئدس در منطقه غرب استان مازندران در راستای مراقبت ملی حشره شناسی ناقلین زیکاویروس، تب دنگی و چکونگونیا

علی چهارکامه

دکتر احمدعلی عنایتی
دکتر محمود فاضلی دینان

دکتر محسن اعرابی

- دکتر فرزاد متولی حقی

97/6/21

فون گونه های آئدس در منطقه شرق استان مازندران در راستای مراقبت ملی حشره شناسی ناقلین زیکاویروس، تب دنگی و چکونگونیا"

اصغر نظام محله

دکتر احمدعلی عنایتی
دکتر محمود فاضلی دینان

دکتر محسن اعرابی-

دکتر نصیبه حسینی

97/6/21

تنوع گونه ای مگسهای مهم از نظر پزشکی و بررسی باکتریهای مهم پزشکی در مگس خانگی

فروزان رضایی

دکتر سید فرزاد متولی حقی

دکتر کامران اکبرزاده-

دکتر محمود فاضلی-

دکتر جمشید یزدانی

97/2/21

بررسی تعیین فون و تنوع زیستی عقرب‌های شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی سال 1394

محمدیوسف مقدم

دکتر سیدفرزادمتولی حقی

-

95/6/29

 
1399/07/02
Powered by DorsaPortal