دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
حشره شناسي پزشكي
 
 

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخ‌ فارغ‌التحصيلي‌

 تنوع گونه اي مگسهاي مهم از نظر پزشكي و بررسي آلودگي باكتريايي در مگس خانگي در شهرستان جويبار فاطمه جعفري دكتر فرزاد متولي حقي دكتر كامران اكبرزاده-دكتر محمود فاضلي-دكتر جمشيد يزداني 97/12/12
 تعيين فون عقربهاي شهرستان قائنات استان خراسان جنوبي سال 95 حسين برنادكتر فرزاد متولي حقي دكتر جمشيد يزداني-دكتر روح اله دهقاني دكتر محمود فاضلي 97/11/15 
  بررسي اپيدميولوژي آلودگي به شپش سر و عوامل موثر بر آن و ارزشيابي داروهاي رايج در كنترل آن در دانش آموزان دختر ابتدايي در مناطق منتخب شهرستان مشهد در سال 1396 محمد اسماعيل محمدي  دكتر سيد فرزاد متولي حقي  دكتر احمدعلي عنايتي-دكتر جواد رفيع نژاد- دكتر جمشير يزداني97/8/14 

 بررسي فونستيك و پراكنش گونه‌اي پشه خاكيهاي شهرستان ساري استان مازندران

ليلي قوي بازو

 دكتر سيده نصيبه حسيني

 دكتر محمود فاضلي-دكتر امير احمداخوان - دكتر جمشيد يزداني

 97/6/27

 فون گونه هاي آئدس در منطقه غرب استان مازندران در راستاي مراقبت ملي حشره شناسي ناقلين زيكاويروس، تب دنگي و چكونگونيا علي چهاركامه دكتر احمدعلي عنايتي
دكتر محمود فاضلي دينان
 دكتر محسن اعرابي
- دكتر فرزاد متولي حقي
97/6/21 
 فون گونه هاي آئدس در منطقه شرق استان مازندران در راستاي مراقبت ملي حشره شناسي ناقلين زيكاويروس، تب دنگي و چكونگونيا"  اصغر نظام محله دكتر احمدعلي عنايتي
دكتر محمود فاضلي دينان
  دكتر محسن اعرابي-دكتر نصيبه حسيني  97/6/21
 تنوع گونه اي مگسهاي مهم از نظر پزشكي و بررسي باكتريهاي مهم پزشكي در مگس خانگي فروزان رضايي  دكتر سيد فرزاد متولي حقي دكتر كامران اكبرزاده-دكتر محمود فاضلي-دكتر جمشيد يزداني 97/2/21

بررسي تعيين فون و تنوع زيستي عقرب‌هاي شهرستان درميان استان خراسان جنوبي سال 1394

محمديوسف مقدم

دكتر سيدفرزادمتولي حقي

 

95/6/29 

 
1398/03/29
Powered by DorsaPortal