دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
طرح هاي تحقيقاتي پيشنهادي
 
 
 
 
 

عنوان

مجري طرح

تاريخ مصوب

مجري و همكاران

مقايسه  بكارگيري شبكه عصبي پرسپترون چند لايه با رگرسيون وزن دار در تعيين الگوي جغرافيايي بروز بيماري بروسلوز در ايران از سال 96-1390

 

 

 

اپيدميولوژي جغرافيايي مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي با استفاده از در استان كردستان در طي سال هاي 1394-1391 با استفاده از روش كريگيدن پواسون

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

29/3/96

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 10223

كاربرد مدل چند سطحي در الگوي بروز بيماري سل در استان مازندران در طي سالهاي 88-93

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

23/01/96

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 3111

بررسي اپيدميولوژيكي بيماري سل در كودكان زير 18 سال در شمال ايران طي سال¬هاي 93-88

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

23/01/96

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 3110

كاربرد مدل بندي چند سطحي بيزي در نقشه بندي بروز بيماري مالاريا در ايران طي سالهاي 1383-1394

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

10/11/95

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 2953

مقايسه مدل هاي بيزي و كلاسيك در تعيين روند سالخوردگي جمعيت ايران و نقشه بندي آن طي سال هاي 90-1335

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

9/6/95

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 2643

كاربرد روش تحليل چند سطحي در نقشه بندي مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي استان گلستان و عوامل موثر برآن طي سال هاي 94-1390

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

30/3/95

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 10228

نقشه بندي نرخ بروز بيماري سل با استفاده از خوشه بندي فازي در كشور ايران طي سالهاي 87- 90

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

18/3/95

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 2470

روند تغييرات سالخوردگي جمعيت ايران و نقشه بندي آن طي سال هاي 90-1335 با استفاده از الگوريتم خوشه‌بندي فازي   c-means

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

16/3/95

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 2463

روند تغييرات سالخوردگي جمعيت ايران و نقشه بندي آن طي سال هاي 90-1335

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

22/12/94

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 2325

اپيدميولوژي مرگ و مير سرطاني و نقشه بندي آن در استان كردستان در بازه زماني

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

28/7/93

جمشيد يزداني چراتي، كد طرح 670

اپيدميولوژي مرگ و مير سرطاني و نقشه بندي آن در استان كردستان در بازه زماني 1384 

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

28/7/93

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 67-89

كاربرد مدل رگرسيون پواسن در نقشه‌بندي شيوع بيماري ديابت، در جمعيت روستايي استان مازندران در سال 1391

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

15/5/93

جمشيد يزداني چراتي، مجيد سعيدي، مريم تاتاري، سياوش اعتمادي نژاد- كد طرح 512

بررسي تحولات سالخوردگي جمعيت و عوامل موثر بر آن و نقشه بندي تغييرات شاخص

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

28/3/93

جمشيد يزداني چراتي،كد طرح 515

بررسي الگو  و پراكندگي مكاني بيماران لپتوسپيروزيس در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران با استفاده از  GIS

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

18/11/91

جمشيد يزداني چراتي، جليل شجاعي، شيرزادي، شريفيان، خانم رمضانخاني، بياتاني، كاوه، كد طرح 302 -91

بررسي اپيدميولوژيك و الگوي جغرافيايي بيماري سل در استان لرستان از سالهاي 82-89

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

23/1/91

جمشيد يزداني چراتي، سياوش اعنمادي نژاد، الهام احمدي، كد طرح 29-91

نقشه بندي نرخ مرگ و مير بيماريهاي قلبي عروقي استان مازندران با استفاده ازمدلهاي رگرسيوني پواسن بيزي درطي سالهاي 90-87

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

19/9/92

جمشيد يزداني چراتي، كد طرح 745 

نقشه‌بندي نرخ بروز بيماري سل در استان مازندران طي سالهاي  84-89 با استفاده از هموار سازي بيزي تجربي

مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

23/1/91

جمشيد يزداني چراتي، سياوش اعتمادي نژاد، قدمي، كد طرح 12-91

1397/09/05
Powered by DorsaPortal