دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مفاهيم و تعاريف

 
مقدمه:

پيشرفتهاي سريع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـكي و تغيير و تحولات مستمر در اقدامات پيشگيري تا نوتواني بيماران، نياز به بازنگري در اهداف غائي تعلـيم و تربيـت بخصـوص آمـوزش پزشكي را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آينده ايران نيازمند افرادي است كه بتوانند بصورت خلاقانه و گروهي به حل مسائل كشور بپردازند. رسالت دانشگاههاي كشور براي شناسايي، هدايت و پرورش استعداد‌هاي علمي دانشجويان بر كسي پوشيده نيست. به علاوه، دانشگاههاي علوم پزشكي به عنوان متوليان سلامت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدار بر عهده دارند؛ از يك طرف بايستي نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سلامت را توليد كنند و از طرف ديگر، مديران شايسته‌اي را براي رهبري نظام سلامت و همسو سازي حركتها و تصميم گيري‌هاي اين نظام با جهت گيري كلي توسعه در كشور عرضه نمايند. متاسفانه دانشگاههاي علوم پزشكي برنامه‌اي براي پرورش مهارت حل مساله و كار تيمي در نظام سلامت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشــگاهها در بيشــتر مواقــع مخلــوطي از اطلاعات و مفاهيم را به دانشجويان ارائه مي‌دهـد، امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت بندي و سازماندهي دانش نو‌ظهور كه لازمه تفكر انتقادي بوده و منجر به يادگيري موثر و با معني خواهد گشـت، به حال خود مي‌گذارد.
يكي از روشهاي رفع اين نقيصه طراحي مسابقه‌اي كشوري است كه مهارت حل مساله بصورت تيمي جزء ارزشهاي آن باشد. در مورد تاثير المپيادهاي علمي بر افزايش مهارتهاي دانش آموزان شركت كننده در آنها مطالعات مختلفي انجام شده است. مطالعه‌اي در هلند در مورد تاثير المپياد رياضي در شكوفايي استعداد رياضي دانش آموزان، نشان داد كه المپياديها در تحصيلات دانشگاهي خود موفق بوده اند و مقالات و كتابهايي در زمينه رياضي چاپ كرده اند. المپياد همچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آينده‌شان كمك كرده بود. اين امر نشان مي‌دهد كه شركت در مسابقات علمي مي‌تواند به رشد فردي و حرفه‌اي فرد كمك كند.
ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در سال 1379 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مطرح گرديد. از حدود سال 1385 اقدامات اوليه براي طراحي آن شروع شد و تاكنون جلسات متعدد هم انديشي با حضور استادان، كارشناسان و دانشجويان حائز رتبه در المپيادهاي دانش آموزي برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در ميان اكثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر لزوم تقويت قدرت تفكر و استدلال بين دانشجويان علوم پزشكي، هم اكنون بستر مناسبي براي برگزاري اين المپياد فراهم آمده است.

 

اهداف برگزاري المپياد:

اگرچه برگزاري المپياد به صورت بالقوه مي‌تواند شكافهاي متعددي از نظام آموزش علوم پزشكي را ترميم نمايد، ولي اهداف مشخص زير براي آن متصور است:
 
1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاري و رسيدن به چشم انداز 20 ساله
2. شناسايي افراد مستعد علمي
3. ترغيب و تشويق افراد مستعد علمي
4. جهت دهي به فعاليتهاي علمي فوق برنامه
5. ايجاد روحيه و نشاط علمي
6. تبادل فرهنگي بين دانشگاهي
 

ارزشهاي حاكم بر المپياد:

در المپياد دانشجويي تيمها از رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي از دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در جوي صميمي و هيجان انگيز بصورت خلاقانه به حل مسائلي مي‌پردازند كه مي‌تواند به پيشرفت نظام سلامت كشور و يا علوم پزشكي در جهان كمك كند. بنابراين ارزشهاي زير در طراحي و اجراي المپياد حاكم خواهد بود:
 
1. توجه به تفكر خلاق و انتقادي
2. توجه به اهداف نظام سلامت
3. تشويق كار تيمي
4. تشويق فعاليتهاي بين رشته‌اي
5. ايجاد يك محيط شاد رقابتي
6. قدرشناسي از عالمان و توجه به فرهنگ اسلامي

 
 
 
1397/08/02
Powered by DorsaPortal