دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
بهبود روشها
 
 

صورتجلسه کمیته سیستم ها و روش ها

 توضیحات

 صورت جلسه مورخه             1397/08/13.   
  صورت جلسه مورخه            1397/04/25 .   
  صورت جلسه مورخه              1397/02/4.   
 صورت جلسه مورخه            1396/10/20 ..  
  صورت جلسه مورخه            1396/8/10 ..  
  صورت جلسه مورخه             1396/6/28 .. 
 صورت جلسه مورخه            1395/10/27 ..
 صورت جلسه مورخه            1395/09/17  ..
 صورت جلسه مورخه            1395/06/28 ..

صورت جلسه مورخه             1394/09/29

 ..

  صورت جلسه مورخه           1394/02/07 ..
 صورت جلسه مورخه            1393/11/15 ..

صورت جلسه مورخه             1393/08/06

 ..

صورت جلسه مورخه             1393/02/16

 ..

صورت جلسه مورخه             1393/02/07

.

 صورت جلسه مورخه            1392/11/01 ..

صورت جلسه مورخه             1391/10/05

 ..

 
 
 
1399/06/23
Powered by DorsaPortal