دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
تاريخچه و اهداف واحد GIS
 

تاريخچه

براي اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده كار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عكس هاي هوايي، اطلاعات كشاورزي، جنگلداري، خاك ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پيشرفت علم و امكان دسترسي به فناوري هاي كامپيوتري و تكنولوژيهاي لازم براي كار با داده هاي مكاني، سيستم اطلاعات جغرافيايي يا (GIS)، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شكل گرفت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تكنولوژي هاي كامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امكان نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امكان تركيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به كار گرفته مي شود.


 تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS )

سيستم اطلاعات جغرافيايي يا  Geographical Information System بستري براي ذخيره، نگهداري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد و جهت كار همزمان با داده‌هايي كه وابستگي مكاني (جغرافيايي) و توصيفي دارند، طراحي شده است.
براي بهره‌گيري صحيح از قابليت‌هاي يك GIS، در درجه اول نياز به درك صحيح از سيستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن مي‌باشد، جهت پياده‌سازي يك سيستم GIS توجه به ماهيت و ساختار اطلاعات جغرافيايي متشكله آن كه ركن اساسي هر سيستم GIS را تشكيل داده و توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي آن را تعيين مي‌كند، اجتناب‌ناپذير است.

طيف كاربران و علوم وابسته به GIS

1- بهداشت و درمان

بررسي پيامدهاي يك عارضه جغرافيايي يا هر عارضه ديگر: مثلا در هنگام وقوع زلزله خيلي از بيماريها گسترش پيدا مي كند. GIS شدت و سرعت گسترش اين آلودگيها و بيماريها را مورد بررسي قرار مي دهد.

2- محيط زيست و منابع طبيعي

3- بررسي پراكندگي نيروي انساني

4- مكان يابي جغرافيايي با شرايط معين:

 انتخاب محلهاي مناسب جهت احداث مراكز بهداشتي و درماني

5- شناسايي نقاط كور شبكه مخابراتي

6- مديريت ترافيك و سانحه           

ارائه و بررسي راهكارهاي ممكن در كنترل سوانح و مديريت خدمات اضطراري پس از وقوع سانحه، شناسايي مناطق زلزله خيز به منظور توسعه شبكه راههاي اضطراري و بساري موارد ديگر ...

 

 
GIS در زمينه بهداشت و درمان (HGIS)
 

1-      GIS ميتواند مكانهايي كه داراي شرايط و ويژگيهاي خاص هستند را مشخص كند. به عنوان مثال نقاطي كه شيوع بيماري مالاريا، تالاسمي و... در آنها بالاست را مشخص مي كند.

2-      روند وقايع به چه صورت است؟

3-      چه اطلاعاتي در مكان وجود دارد؟

4-      چه الگوهاي مكاني وجود دارد؟ مثلا بيماري تالاسمي در شهر بابل نسبت به بقيه نقاط استان شيوع بيشتري دارد.

5-      بررسي پيامدهاي يك عارضه جغرافيايي يا هر عارضه ديگر. مثلا در هنگام وقوع زلزله خيلي از بيماريها گسترش پيدا ميكند، GIS شدت و سرعت گسترش اين آلودگيها و بيماريها را مود بررسي قرار مي دهد.

6-      ارزيابي خطرات محيطي و ميزان تماس با موادآلوده كننده مثلا ميتوانيم با اين ابزار مناسبترين مكان را براي احداث كارخانه كه كمترين آسيب زيست محيطي را هم به انسان و هم به حيوان داشت را مكان يابي كنيم.

 

 

اهداف:

از آنجائيكه GIS يك فناوري مفيد در جهت توسعه و پيشرفت هر كشور تلقي مي گردد و دامنه استفاده از اين دانش در تمامي زمينه ها در دنيا به اثبات رسيده است و امروزه كمتر فعاليت و تصميم گيري را مي توان يافت كه بي نياز از اطلاعات مكاني و سيستم اطلاعات مكاني (GIS) باشد. تأمين نشدن اين شرايط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشكلات جبران ناپذيري را بوجود مي آورد.

هدف از بكارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت بهداشت و درمان كمك به پيشگيري از وقوع و شيوع بيماريهاي مختلف از راه بررسي و تحليل نحوه بروز و شيوع آنها با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط حاكم بر محيط است، بدينوسيله راهكارهاي مناسب مديريتي براي كنترل امور بهداشتي – درماني بدست مي آيد.
 
 

1396/06/06
Powered by DorsaPortal