دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاء هيئت علمي
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن 3-33543081  (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم


دکتر فتح الله غلامی بروجنی

 مدیر گروه

 عضو هیات علمی

دانشیار


 CV

 2243

33543237 

  fa.gholami@mazums.ac.ir
gholami_b_f@yahoo.com
   دکتر اسماعیل بابانژاد اوریمی عضو هیات علمی   استادیار  2260 33543616 e.babanejad@mazums.ac.ir

 

دکتر محمدعلی ززولی

عضو هیات علمی 

 استاد

 CV

  2224

33543842 

Mzazouli@mazums.ac.ir
 
 zazoli49@yahoo.com

 

دکتر رمضانعلی دیانتی تیلکی 

عضو هیات علمی 

  دانشیار

 CV

 
 
2260

 

 
33543616

 

Dianati-tilaki@yahoo.com

 

دکتر  ذبیح اله یوسفی

عضو هیات علمی 

 استاد

 CV

 2267

33543842 

 Zyousefi@mazums.ac.ir

Zyousefi2001@yahoo.com
 
  دکتر یلدا هاشم پورعضو هیات علمی   استادیار CV 222933543616  y.hashempour@mazums.ac.ir
 دکتر سمانه دهقان 
 
عضو هیات علمی
 
استادیار
 
2147
 
 
33543616
 

 
S.dehghan@mazums.ac.ir
Sdehghan2010@gmail.com
 
 
 
 
 
1399/10/17
Powered by DorsaPortal