دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاء هيئت علمي

 

  

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن3-33543081  (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم

 دکتر فاطمه عبدالهی 
 مدیر گروه
 عضو هیات علمی

دانشیار  CV2277  33543748
 
 
Abdollahizagh@gmail.com
 دکتر مشرفه چالشگر عضو هیات علمی  استادیار CV 2242 33543759
 
 
chaleshgar288@gmail.com
 
 دکترمریم خزائی پول   عضو هیات علمی  استادیار  CV2140
 
 
m.khazaee-pool@mazums.ac.ir 
khazaie_m@yahoo.com  
 
 دکتر صمد روحانی  عضو هیات علمی  دانشیار CV  2037 33543749
 
Srohani@mazums.ac.ir
 
Sr485@yahoo.com
  
 دکتر قاسم عابدی  عضو هیات علمی  دانشیار CV2060  33543749
 
Iq134589@yahoo.com
 
 دکتر ابوالحسن نقیبی 

معاون آموزشی و دانشجویی

 عضو هیات علمی 
استادیار  CV
2020
 2140
 33543749
 
 
anaghibi1345@yahoo.com
 
 

     
   
 
 
 
  
 

1399/07/23
Powered by DorsaPortal