دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
دانشكده هاي بهداشت ايران
سايت هاي دانشكده هاي بهداشت ايران
 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://portal.arakmu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اروميه

http://www.health.umsu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://soh.iums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://health.medilam.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://hlth.bpums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://health.bums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://healthfac.tbzmed.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://sph.tums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

http://fhealth.ajums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

http://healthfaculty.skums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://ph.sbmu.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://schealth.sums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://education.fums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

http://sph.qums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم

http://health.muq.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://healthf.kaums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://sph.kmu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://hygiene-school.kums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/healthschool

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://health.lums.ac

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://ph.mazums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://fhm.mums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hthf.hums.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://sph.umsha.ac.ir/

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://healthf.yums.ac.ir

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir

 
 
 
 
1397/06/27
Powered by DorsaPortal