دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين  
 
  
 
  
 طرح درس استاد  طرح دورهاستاد
 ليشمانيوز پيشرفته دكترحسيني   حشره شناسي مولكوليدكترحسيني
 حشره شناسي مولكولي

دكترحسيني 

 

 ليشمانيوز پيشرفته  دكترحسيني
   
  آربوويروسدكترحقي  آربو ويروس دكترحقي
 اپيدميولوژي بيماري هاي منتقله به وسيله بند پاياندكترحقيجوندگاندكترحقي
   حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقليندكترحقي
 اكولوژي حشراتدكترفاضلي دينان  
 مورفولوژي حشراتدكترفاضلي دينان
  اصول سيستماتيك حشرات دكترفاضلي دينان
    اصول مبارزه بيولوژيك دكترفاضلي دينان

 

 اكولوژي حشرات

 دكترفاضلي دينان

    مورفولوژي حشرات دكترفاضلي دينان
    خطاي انساني و ايمني سيستمهاي انساني دكترفاضلي دينان
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/09/10
Powered by DorsaPortal