دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
مهندسي بهداشت حرفه اي
 

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخ 

فارغ‌التحصيلي‌

 بررسي مواجهه كارگران با گرد و غبار قابل تنفس چوب و طراحي يك سيستم تهويه مكنده موضعي براي دستگاههاي معمول در نجاريهاي شهر ساري زهرا درزي دكتر محمود محمديان دكتر رضاعلي محمدپور 98/2/11
 رابطه بين تعارض كار- خانواده با استرس شغلي معلمان شهرستان شهركرد ليلا ظفريان دكتر سياوش اعتمادي نژاد دكتر جمشيد يزداني 97/11/30
 تاثير صداهاي فركانس پايين و بالا بر توجه و حافظه كاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران رقيه جعفري
 دكتر سياوش اعتمادي نژاد
مهندس احمد عليزاده
 دكتر جمشيد يزداني 97/11/30
 بررسي شيوع اختلالات جمسي و رواني و ارتباط آن با نوبت كاري در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1396 هما ملك خاني دكتر سياوش اعتمادي نژاد دكتر جمشيد يزداني 97/10/9

 بررسي مواجهه كارگران با سيليس آزاد كريستالي موجود در ذرات قابل استنشاق و ارائه روشهاي عملي كنترل ذرات در كارخانه سيمان سبزوار

سيدمهدي رضوي

دكتر محمود محمديان

مهندس اكبر احمدي
رحيم اكرمي 

  97/06/31

 بررسي مواجهه شغلي پرسنا با بخار ايزوفلوران در اتاق عمل بيمارستان

فاطمه تقوي

دكتر محمود محمديان

دكتر جمشيد يزداني

دكتر آريا سليماني 

 97/06/31

بررسي شاخصهاي استرس گرمايي و رابطه آن با پارامترهاي فيزيولوژيكي كاركنان نانوائيهاي اسلامشهر

رقيه ترابي

دكتر محمود محمديان

مهندس احمد عليزاده

دكتر جمشيد يزداني

96/10/4

بررسي غلظت فلزات سنگين (سرب، كروم، كادميوم) موجود در ذرات قابل استنشاق در منطقه تنفسي كارگران كارخانه سيمان جوين

ميلاد پورانصاري

دكتر محمود محمديان

دكتر رضا علي محمدپور

96/10/4

بررسي غلضت pm1 ، pm2.5، pm10، در هواي داخل و خارج از فروشگاههاي عرضه مواد غذايي آماده در شهر ساري و مدلسازي توزيع ذرات

اسماعيل جوادي

دكتر محمود محمديان

دكتر جمشيد يزداني

        دكتر سيد سهيل موسوي

96/8/29 

بررسي رابطه اثرات پارافنيلين موجود در هواي استنشاقي با ميزان آسيبهاي بافتي آرايشگران زن ساري

 نازنين دوغايي

 دكتر سيد تقي ميرمحمدي

دكترجمشيديزداني  دكترسياوش اعتمادي نژاد دكتر سعيد عابديان 

              دكتر عباس خنكدار

 96/6/29

بررسي مواجهه رانندگان تاكسي با ذرات قابل استنشاق pm2.5 در شهر بجنورد

شهاب آل شيخ

دكتر محمود محمديان

دكتر جمشيد يزداني

96/6/29

تعيين شيوع سندرم ساختمان بيمار در كاركنان بانك قوامين استان مازندران و ارتباط آن با برخي عوامل محيطي و رضايت شغلي

نفيسهاسماعيلي نفط چالي 

دكترسياوش اعتمادي‌نژاد

مهندس احمد عليزاده،

دكتر جمشيد يزداني

96/6/4

 بررسي رابطه بين اختلالات اسكلتي عضلاني و سندرم فرسودگي شغلي در ميان پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان مازندران

 سينا قلي زاده

 دكترسيدتقي ميرمحمدي

 دكتر جمشيد يزداني

دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

 96/3/3

ارزيابي خطر مواجهه با سيليس كريستالي در شاغلين كارگاه هاي توليد شن و ماسه گرگان

محمدعلي ميرزايي

دكتر محمود محمديان

دكتر جمشيد يزداني

95/12/8

مطالعه ارتباط تماس با ذرات قابل استنشاق هوابرد و آسيب ميتوكندري در شاغلين ريخته گري هاي فولاد طبرستان و دقيق

محسن گرگاني

دكترسيدتقي ميرمحمدي

دكتر سعيد عابديان

دكتر جمشيد يزداني 
             دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

95/11/30

تعيين غلظت PM2.5 هواي داخل و خارج بيمارستان‌هاي شهر كاشان در سال 93 - 94

سپيده كيواني

دكتر محمود محمديان

دكتر عباس بهرامي 

دكتر جمشيد يزداني

95/6/28

 
 
 
 
1398/06/02
Powered by DorsaPortal