دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
آمار زيستي و اپيدميولوژي

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخفارغ‌التحصيلي‌

 به كارگيري مدلهاي بقاي پارامتريك انعطاف پذير در پيش بيني مدت زمان تا ابتلا به رتينوپاتي و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به ديابت   انسيه اكبرپوردكتر جمشيد يزداني چراتي  97/11/17

كاربرد رگرسيون چندك بيزي در  بررسي اثرات كليوي هيدارتاسيون باHalf salin  و ان- استيل سيستئين و سديم بيكربنات در بيماران پس از آنژيوگرافي و جراحي قلب باز در مركز قلب استان مازندران

سيما بيك

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

97/5/3

كاربرد مدل بندي چند سطحي بيزي در نقشه بندي بروز بيماري مالاريا در ايران طي سالهاي 1383-1394

وحيد مقرب‌زاده

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

97/5/3

مدلسازي داده هاي بقاي فضايي با استفاده از مدل هاي شكنندگي و كاربرد آن در تاخير در درمان بيماران مبتلا به سل در شمال ايران.

ناديا عليپور

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

96/6/29

مقايسه مدل هاي SAR,CAR در تعيين روند سالخوردگي جمعيت و نقشه بندي آن طي سال هاي 95-1365

ثريا محمدي

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

96/6/29

كاربرد مدل رگرسيون لجستيك بيزي در تعيين عوامل موثر در ابتلا به بيماري قلبي عروقي در جامعه زنان بالاي 35 سال و مقايسه آن با مدل رگرسيون لجستيك غير بيزي

فاطمه سادات بختي قوزلو

دكتر سيدنورالدين موسوي‌نسب

 

95/12/15 

بررسي عوامل مرتبط با زمان انتظار بيماران با سكته قلبي حاد از مرحله بروز تا مرحله بستري شدن در بخشهاي مراقبتهاي ويژه با استفاده از رگرسيون چندك

مريم اميني

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

95/12/15  

كاربرد خوشه بندي فازي در پيشگويي عوارض ديابت و مقايسه آن با knn

سميه ملاآقاجاني

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

95/7/11 

برآورد هموار از تابع بقا و خطرات متناسب در داده هاي با سانسور فاصله اي با استفاده از B-اسپلاين هاي جريمه شده در بررسي بقاي كودكان مبتلا به لوسمي

 افسانه فندرسكي

 دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

 95/6/31

كاربرد و تحليل بيزي خطي دوز – پاسخ با رويكرد تطبيق‌پذير در پرتودرماني بيماران مبتلا به سرطان پروستات

زهرا فغاني

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

 95/6/31

كاربرد مدل درخت بقا در تعيين عوامل مؤثر طول مدت شيردهي مادران و مقايسه آن با رگرسيون مخاطره متناسب كاكس

آمنه‌السادات شيخ‌الاسلامي

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

95/6/31

مقايسه مدل هاي بقاي شفايافته آميخته وايبل، گاما، لگ نرمال ولگ لجستيك در برآورد  بقاء بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه كننده به بيمارستان امام شهرستان ساري در سال 1386تا 1391

ابوالفضل نيك‌پور

دكتر عليرضا خليليان

 

95/6/31

كاربرد مدل مخاطرات جمعي آلن درتعيين عوامل موثربرمدت زمان تا بروزسكته ياحادثه حاد قلبي  در بيماران مبتلا به پرفشاري خون و مقايسه نتايج آن با رگرسيون كاكس

عيسي نظر

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

95/6/31

آناليز جنگل تصادفي و مقايسه آن با رگرسيون كاكس در پيش‌بيني بقا در سرطان ريه

فاطمه بابانژاد

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

 95/3/10

مدل سازي توام شكنندگي فرآيند پيشامدهاي متوالي و پيشامد نهايي به روش توابع اسپلاين در بيماري سرطان پستان

نرگس قرباني

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

95/2/19

مقايسه رگرسيون وايبل با رگرسيون توبيت در تعيين عوامل موثر بر مدت زمان تا بروز CMV در بيماران پيوند كليه

هدي شيرافكن

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

 94/11/28

مدل‌سازي داده‌هاي گسسته زمان ناتمام و كاربرد آن در بيماران مبتلا به ندول هاي تيروئيدي

فريده خسروي

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

 94/2/1

مدل‌بندي داده هاي بريده از چپ در بيماران مبتلا به پرفشاري خون

ابوالفضل حسين‌نتاج

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

93/11/26

ارزيابي كارايي توابع استنباط درجه دوم در آناليز داده‌هاي طولي

مريم تاتاري

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

93/11/14

كاربرد مدل‌هاي حاشيه‌اي ريسك رقابتي در داده هاي مربوط به بيماران لوسمي حاد و مقايسه نايج آن با رگرسيون لجستيك چند جمله‌اي

شهربانو خاكسار

دكتر سيدنورالدين موسوي‌نسب

 

93/11/15 

كاربرد مدل ليجت آشيانه‌اي در بررسي الگوي انتخاب بيماران سرپايي براساس مراجعه به محل‌هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي- مراقبتي در استانهاي شمالي

نويسا‌سادات سيد‌قاسمي

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

92/11/1

كاربرد مدل پارامتريك در برآورد بقا بيماران مبتلا به سرطان معده و مقايسه آن با شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در استان مازندران

سميه قرباني

قلي آباد

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

92/10/6 

برآورد ميزان افزايش بالقوه اميد به زندگي با حذف هر يك از علل مرگ ومير در ايران در سال 1389

فتانه خانعلي

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

92/6/31

كاربرد مدل شكنندگي در تعيين عوامل مؤثر بر بقاي بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بخش دياليز بيمارستانهاي امام خميني (ره) و فاطمه‌زهرا (س) شهرستان ساري در طي سال‌هاي 1386-1391

مريم منتصري

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

92/3/21

كاربرد مدل كاكس طبقه‌بندي شده در تعيين عوامل مؤثر بر عود بيماران مبتلا به آسم در بيمارستان بعثت سنندج

مسعود مرادي

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

91/12/14

بكارگيري مدل فرآيند شمارشي اندرسن- گيل در تعيين عوانل مؤثر بر عود اختلال دوقطبي نوع يك

سمانه سعادت

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

91/11/14

مدل‌سازي مشترك فرآيند طولي آنتي‌ژن اختصاصي پروستات و مدت زمان عود بيماري در مبتلايان به سرطان پروستات تحت راديوتراپي

احد عليزاده

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

91/11/29

نقشه‌بندي نرخ بروز بيماري سل در استان مازندران در طي سال‌هاي1384-1390 با استفاده هموار‌سازي بيزي

فاطمه مردانشاه

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

91/10/27 

طبقه‌بندي مبتني بر قواعد فازي و كاربرد آن در ارزيابي عروق كرونر

سميه باقري

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

91/6/29

مقايسه روشهاي بوت‌استرپ براي برآورد خطاي پيشگويي در طبقه‌بندي ريز آرايه

ليلا محرمي اصل

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

91/6/29 

كاربرد مدل سازي بيزي در تعيين عوامل مؤثر بر ميزان‌هاي تصادفات برون شهري استان مازندران و تلفات ناشي از آن

الهام احمدي باصيري

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

91/6/20

بررسي عامل مؤثر بر كم‌وزني در نوزادان با استفاده از آناليز مسيري

امير همتا

دكتر خليليان

 

90/6/23

بكارگيري مدل GLMM در مدل‌سازي مرگ‌و‌مير ناشي از بيماري قلبي‌وعروقي در استان مازندران در سال 1387

الهه قربانپور

 

 

90/4/20

كاربرد فرآيند ماركف ناهمگن دربرآورد زمان بقا بيماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران

سمانه صادقي

دكتر جمشيد يزداني چراتي

 

90/3/25

بكارگيري شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در ارزيابي بيماري عروق كرونر

هادي اسماعيلي

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

90/2/28 

كاربرد رگرسيون پواسن تعميم يافته در بررسي ميزان‌هاي مرگ و مير ناشي از سرطان دستگاه گوارش در استان‌هاي مازندران و گلستان

سودابه زارع

دكتررضاعلي محمدپورتهمتن

 

90/1/22

 
 
 
 
1398/06/02
Powered by DorsaPortal