دانشکده بهداشت
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1392/03/12 تعداد بازدید : 295
برنامه امتحانی ترم جاری
برنامه امتحانی ترم جاری

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ارشد بهداشت محیط ترم دوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 12 – 10

ردیف

 

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

4شنبه

 

29/3/92

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

دکتر یوسفی

2

 

4شنبه

 

5/4/92

مدیریت توسعه منابع آب

دکتر ضیا,آبادی

 

3

شنبه

 

8/4/92

کنترل آلودگی هوا

دکتر دیانتی

 

4

2شنبه

 

10/4/92

کاربردروشهای پیشرفته دستگاهی درآنالیز آلاینده ها

دکتر حسین مهر – دکتر ایران نژاد

5

شنبه

 

15/4/92

طراحی تصفیه خانه آب

دکتر ززولی

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ارشد آمار زیستی ترم دوم در نیمسال دوم 92 – 91   ساعت امتحان 12 – 10

ردیف

 

 

ایام هفته

 

 

تاریخ

نام درس

استاد

1

4 شنبه

 

29/3 /92

روشهای آماری در اپیدمیولوژی 

دکتر محمد پور

2

1شنبه

 

9/4/92

روشهای آمار زیستی(3)

دکتر یزدانی –دکترموسوی نسب

3

 2 شنبه 

 

10/4/92

سمینار

دکتر یزدانی

 

4

3 شنبه

 

11/4/92

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

 

دکتر محمدپور- دکتر یزدانی – دکتر موسوی نصب

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ترم اول در نیمسال دوم 92 – 91   ساعت امتحان 10 - 8

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

 

2 شنبه

 

27/3/92

ریاضی ( حساب ،دیفرانسیل وانتگرال 1)

مهندس سلحشور

2

4شنبه

29/3/92

پاتوبیولوژی ( باکتری- ویروس )

مهندس واحدی – دکتر حق شناس

3

شنبه

 

1/4/92

فیزیک عمومی

مهندس کسائی - مهندس باقری

 

4

4شنبه

 

5/4/92

اندیشه اسلامی (1)

آقای دانش پژوه

 

5

شنبه

 

8/4/92

شیمی عمومی

دکتر ایران نژاد – مهندس اسفندیاری

6

2شنبه

 

10/4/92

نقشه برداری

مهندس یزدانپناه – مهندس موحدی

7

4شنبه

 

12/4/92

آمار زیستی

مهندس شعبانخانی

 

8

شنبه

 

15/4/92

پاتوبیولوژی(قارچ – انگل )

دکتر بدلی – دکتر سروی

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ترم سوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 30/15 – 30/13

ردیف

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

 

2شنبه

27/3/92

معادلات دیفرانسیل

سلحشور

2

 

4شنبه

29/3/92

انرژی و محیط زیست

دکتر دیانتی

3

شنبه

1/4/92

زبان تخصصی

دکتر عنایتی

 

4

4شنبه

5/4/92

مکانیک سیالات

مهندس هومن

 

5

شنبه

8/4/92

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

دکتر ضیا,آبادی

 

6

2شنبه

10/4/92

اندیشه اسلامی (2)

دکتر مرزبند

 

 

7

3شنبه

11/4/92

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

دکتر ززولی

 

8

4شنبه

12/4/92

رسم فنی و نقشه کشی

مهندس مومنی

9  

 شنبه  

15/4/92

میکروبیولوژی محیط

 

دکتر یوسفی- خانم اسلامی فر

10

1 شنبه

16/4/92

تربیت بدنی

خانم دریکنده- آقای مکارمی

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ترم ششم در نیمسال دوم 92 – 91   ساعت امتحان 12 – 10

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2شنبه

27/3/92

اصول مدیریت و خدمات بهداشتی

 

دکتر عابدی

2

4شنبه

29/3/92

اخلاق اسلامی

دکتر مرزبند

 

3

شنبه

1/4/92

تصفیه فاضلاب

دکتر یوسفی

 

4

3شنبه

4/4/92

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

دکتر ززولی

 

5

4شنبه

5/4/92

انقلاب اسلامی ایران

آقای صالحی

 

6

شنبه

8/4/92

مکانیک خاک

دکتر ضیا,آبادی

 

7

2شنبه

10/4/92

روشهای مبارزه با ناقلین

دکتر متولی حقی – مهندس یونسیان

 

8

3شنبه

11/4/92

قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط

مهندس ابدی

 

9

4شنبه

12/4/92

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

دکتر میرمحمدی

 

10

 

شنبه

15/4/92

تصفیه آب

دکتر ززولی

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ترم دوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 12 – 10

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2 شنبه

27/3/92

مدیریت کیفیت آب

دکتر ززولی

2

4شنبه

29/3/92

بازرسی و کنترل بهداشتی مواد غذایی

دکتر واحدی

 

3

شنبه

1/4/92

زبان تخصصی

دکتر عنایتی

 

4

3شنبه

4/4/92

مکانیک سیالات

مهندس هومن

 

5

4شنبه

5/4/92

بهداشت پرتوها و حفاظت

دکتر صادق زاده – دکتر ززولی

 

6

شنبه

8/4/92

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

دکتر ززولی – مهندس دهقان

 

7

2شنبه

10/4/92

اندیشه اسلامی (2)

دکتر مرزبند

 

8

3شنبه

11/4/92

کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط

دکتر محمدپور

 

9

4شنبه

12/4/92

فرآیندها و عملیات مهندسی بهداشت محیط

دکتر دیانتی

 

10       

شنبه

15/4/92

تفسیرموضوعی قرآن

حاج آقا محمدی لائینی

 

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ترم اول در نیمسال دوم 92 – 91   ساعت امتحان 10 - 8

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

 

1

2 شنبه

27/3/92

ریاضیات عمومی (1)

مهندس سلحشور

2

4شنبه

29/3/92

کالبد شناسی

دکتر بجنوردی

 

3

شنبه

1/4/92

زبان انگلیسی عمومی

دکتر سلمانیان

 

4

1 شنبه

2/4/92

ادبیات فارسی

آقای خطیبی

 

5

4شنبه

5/4/92

اندیشه اسلامی (1)

آقای دانش پژوه

 

6

شنبه

8/4/92

فیزیک اختصاصی (1)

مهندس کسائی

 

7

2شنبه

10/4/92

فیزیولوژی

مهندس همتی-مهندس احسانی

 

8

4شنبه

12/4/92

شیمی عمومی(معدنی و آلی)

مهندس موعودی

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ترم چهارم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 12 – 10

ردیف

 

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2 شنبه

27/3/92

ایمنی در محیط کار (2)

مهندس موعودی – مهندس یوسفی نژاد

2

4شنبه

29/3/92

تاریخ امامت

دکتر زکوی

 

3

شنبه

1/4/92

مکانیک سیالات

مهندس هومن

 

4

4 شنبه

5/4/92

بیماریهای شغلی

دکتر اعتمادی نژاد

 

5

شنبه

8/4/92

زبان تخصصی

دکتر میرمحمدی

 

6

2شنبه

10/4/92

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

دکتر میرمحمدی – مهندس یوسفی نژاد

 

7

4شنبه

12/4/92

آمار حیاتی

دکتر یزدانی

 

8

شنبه

15/4/92

تنش های حرارتی در محیط

مهندس علیزاده

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای ترم ششم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 30/15 – 30/13

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

 

1

2 شنبه

27/3/92

ارزیابی و مدیریت ریسک

دکتر میرمحمدی

2

4شنبه

29/3/92

روانشناسی صنعتی و ارتقا, سلامت

دکتر اعتمادی نژاد

 

3

شنبه

1/4/92

سم شناسی شغلی

دکتراعتمادی نژاد-دکترمیرمحمدی-خانم یوسفی نژاد

 

4

4شنبه

5/4/92

بهداشت پرتوها

دکتر محمدیان – مهندس یوسفی نژاد

 

5

شنبه

8/4/92

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

دکتر اعتمادی نژاد

 

6

2شنبه

10/4/92

طراحی تهویه صنعتی

دکتر محمدیان – مهندس یوسفی نژاد

 

7

شنبه

 

15/4/92

سیستم های مدیریت یکپارچه

مهندس علیزاد

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای ترم دوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 10 - 8

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2شنبه

27/3/92

ایمنی در محیط کار (3)

مهندس موعودی – مهندس یوسفی نژاد

2

4شنبه

29/3/92

مدیریت صنعتی

دکتر عابدی

 

3

شنبه

1/4/92

صدا و ارتعاش در محیط کار

مهندس علیزاده – مهندس گلیکانی

 

4

3شنبه

4/4/92

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای واحدی

 

5

4شنبه

5/4/92

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

دکتر میرمحمدی – مهندس یوسفی نژاد

 

6

شنبه

8/4/92

بهداشت پرتوها

دکتر محمدیان –خانم یوسفی نژاد

 

7

2شنبه

10/4/92

مکانیک سیالات

مهندس هومن

 

8

3شنبه

11/4/92

سم شناسی شغلی (2)

دکتر اعتمادی نژاد – دکتر میرمحمدی – مهندس یوسفی نژاد

 

9

4شنبه

12/4/92

بیماریهای ناشی از کار (2)

دکتر اعتمادی نژاد

 

10

شنبه

15/4/92

سیستم های مدیریت یکپارچه

مهندس علیزاده

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای ترم سوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 30/15 – 30/13 

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2 شنبه

27/3/92

تاریخ امامت

حاج آقا حسینی

 

2

4شنبه

29/3/92

مهندسی فاکتور های انسانی (2)

دکتر اعتمادی نژاد – مهندس گلیکانی

 

3

 

شنبه

1/4/92

ارزیابی ومدیریت ریسک

دکتر میرمحمدی

 

4

3شنبه

4/4/92

طراحی تهویه صنعتی

دکتر محمدیان – مهندس یوسفی نژاد

 

5

4شنبه

5/4/92

انقلاب اسلامی ایران

آقای صالحی

 

6

شنبه

8/4/92

روشنایی در محیط کار

مهندس علیزاده – مهندس گلیکانی

9

3شنبه

11/4/92

روانشناسی صنعتی و ارتقا, سلامت

دکتر اعتمادی نژاد

 

10

 

4شنبه

12/4/92

اندیشه اسلامی (2)

دکتر زکوی

11

شنبه

15/4/92

تنش های حرارتی در محیط کار

 

مهندس علیزاده

 

***ساعت امتحان تنش های حرارتی در محیط کار 12-10 می باشد 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم اول در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 10 - 8 

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

2 شنبه

27/3/92

زبان تخصصی

دکتر روحانی

2

4شنبه

29/3/92

اصول اپیدمیولوژی

مهندس شعبانخانی

 

3

شنبه

1/4/92

آمار حیاتی

دکتر یزدانی

 

4

3شنبه

4/4/92

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای واحدی

 

5

4شنبه

5/4/92

تاریخ امامت

حاج آقا حسینی

 

6

شنبه

8/4/92

بهداشت حرفه ای

مهندس علیزاده

 

7

2شنبه

10/4/92

بیوشیمی

 

دکتر مهروز

8

3شنبه

11/4/92

بهداشت محیط (1)

دکتر ززولی

 

9

4شنبه

12/4/92

بهداشت روانی و اعتیاد

دکتر یزدانپناه

 

10

شنبه

15/4/92

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن

دکترنوائی

 

 

برنامه امتحان پایان ترم کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم سوم در نیمسال دوم 92 – 91 ساعت امتحان 12 - 10

 

ردیف

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

استاد

1

1شنبه

26/3/92

بهداشت محیط (3)

مهندس یونسیان

2

2شنبه

27/3/92

بهداشت مادران و کودکان

دکتر عبدالهی

 

3

4شنبه

29/3/92

پاتولوژی جغرافیایی ایران

دکتر عنایتی – دکتر غلامی

 

4

شنبه

1/4/92

برنامه ملی مبارزه بابیماریهای واگیر

دکتر دلیلی

 

5

3شنبه

4/4/92

بهداشت باروری

دکتر عبدالهی

 

6

4شنبه

5/4/92

انقلاب اسلامی ایران

آقای صالحی

 

7

شنبه

8/4/92

آموزش بهداشت و ارتباطات

دکتر نقیبی

 

8

2شنبه

10/4/92

بهداشت مواد غذایی

دکتر واحدی

 

9

4شنبه

12/4/92

اندیشه اسلامی (2)

دکتر زکوی

 

10

شنبه

15/4/92

اصول برنامه ریزی بهداشتی

دکتر روحانی

 

 

*** ساعت امتحان انقلاب اسلامی ایران 30/15 – 30/13 می باشد .

 

برنامه امتحانی ترم جاری
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal