دانشکده بهداشت
۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
Scopus


راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي     Scopus

 

Scopus يكي از بزرگترين پايگاههاي چكيده و استنادي وبي با كيفيت بالاست كه ابزار آناليز و نمودارسازي تحقيق را دارد.Scopus 93 ميليون چكيده از 1110 ناشر از قبل از سال 1390 تا زمان حاضر را ارائه مي دهد و روزانه update مي شود. اين پايگاه پوشش ميان رشته اي وسيعي دارد و نه تنها مقالات را پوشش مي دهد بلكه صفحات وبي و ثبت اختراعات را نيز ارائه مي كند. پيوند مستقيم0 به متن كامل مقالات، اين پايگاه را به يكي از ابزارهاي سريع و جامع براي جستجو تبديل كرده است.

در حال حاضر ،موسسه Elsevier، ابزار كاربردي iphone خود با نام Scopus Alerts ) Lite) را ارائه كرده كه بر روي موبايلهاي Apple قابل اجراست و به كاربران توانايي جستجو در Scopus را مي دهد.

پس از ورود به SCOPUS با آدرس  http://www.scopus.com، گزينه Document Search امكان جستجوي موضوعي را فراهم مي كند. در قسمت Search for، كليد واژه هاي خود را وارد كنيد. از منوي آبشاري روبروي آن فيلد دلخواه از قبيل عنوان مقاله، چكيده، نويسنده و ... را انتخاب و جستجوي خود را به آن فيلد محدود كنيد. گزينه Add search field  جعبه هاي جستجو را افزايش مي دهد. در قسمت Limit to، محدوديت هاي ديگري مانند محدوده سالي (Date Range)، نوع مدرك(Document Type) و محدودة موضوعي (Subject Areas) را اعمال كنيد.

اين گزينه امكان پيدا كردن مدارك يك نويسنده خاص را فراهم مي كند. براي جستجوي نام نويسندگان، در قسمتAuthor نام خانوادگي نويسنده و در قسمت Initials or First Name نام كوچك نويسنده را وارد كنيد. در قسمتAffiliation نام سازمان يا موسسه اي را كه نويسنده به آن وابسته است ذكر كنيد. در قسمت Subject Areas با توجه به نوع فعاليت نويسنده، گزينه هاي موضوعي مورد نظر را انتخاب نماييد. بر اساس اطلاعات وارد شده، ركوردهاي مرتبط با آن شخص خاص بازيابي مي شود.

 Affiliation Search

با استفاده از اين گزينه، مي توان توليدات علمي يك دانشگاه يا كشور را بدست آورد. در واقع براي جستجوي فعاليتهاي علمي يك موسسه خاص مي توان از اين گزينه استفاده كرد.

مثلاً چنانچه   Isfahan university of Technology در قسمتAffiliation Search وارد شود، ركوردهايي بازيابي مي شود كه نويسندگان آن وابسته به دانشگاه صنعتي اصفهان هستند.

آنچه كه نمايش داده مي شود، نام موسسه، جزئيات و تعداد ركوردهاي بازيابي شده است. همچنين در قسمت Find unmatched affiliation، مي توان املاي متفاوت از نام موسسات و دانشگاهها را پيدا كرد.

 Advanced Search

براي جستجوي پيشرفته با استفاده از عملگرهاي منطقي (and, or, not) و كدهاي مختلف، اين گزينه را انتخاب كنيد. در مواردي كه استراتژي جستجو خيلي طولاني است مي توان از اين گزينه استفاده و به كمك اپراتورهاي منطقي جستجوي جامعي را انجام داد.

 در مثالهاي زير، نحوه وارد كردن اطلاعات در advanced search آمده است.

v      ALL("heart attack") AND AUTHOR-NAME(smith(

v      TITLE-ABS-KEY( *somatic complaint women ) AND PUBYEAR AFT 1993

v      SRCTITLE(*field ornith*) AND VOLUME(75) AND ISSUE(1) AND PAGES(53-)66

 

Search Results

در صفحة نتايج، ليست ركوردهاي بازيابي شده در scopus و همچنين ليست ثبت اختراعات(patents) و صفحات وبي (web)كه در ارتباط با جستجوي مورد نظر هستند، مشاهده مي شود.

 كاربرد گزينه هايي كه در صفحة نتايج آمده است در ذيل توضيح داده مي شود:

Edit:  با انتخاب اين گزينه امكان برگشت به صفحه جستجو و ويرايش فرمول جستجو فراهم مي شود.

Save: با انتخاب اين گزينه، امكان ذخيره عبارت جستجو فراهم مي شود تا در مراجعات بعدي بتوان مجددا از همان عبارت جستجو استفاده كرد. در مواقعي كه براي يك جستجو از فرمول جستجوي طولاني استفاده مي شود استفاده از اين گزينه در دقت و سرعت كار بسيار موثر است.

Set alert: امكان استفاده از Alert كه يكي از ابزار Push Technology براي اطلاع رساني است را فراهم مي كند. در قسمتهاي بعدي اين گزينه بطور مفصل توضيح داده خواهد شد.

Set feed: امكان تنظيم RSS كه يكي از ابزار اطلاع رساني است فراهم مي شود.

View search history: اين گزينه امكان مرور تاريخچه جستجوهاي انجام شده را فراهم مي كند.

 Search within results: با استفاده از اين گزينه مي توانيد در همان صفحه نتايج، جستجوي خود را با كمك واژه هاي ديگري محدود كنيد.

Refine Results: اين گزينه براي محدود كردن نتايج جستجو با استفاده از دسته بندي نتايج از نظر منبع (Document Type) نوع مدرك ،(Year) سال انتشار ،(Author Name   ) نام نويسنده ،(Source Title)مقاله  .بكار مي رود (Subject Area) و محدودة موضوعي

-  Limit to امكان محدود كردن نتايج بازيابي شده را فراهم مي كند ولي Exclude گزينه هايي كه در Refine Resultsانتخاب شود را از نتايج بازيابي شده حذف كرده و بقية نتايج را نشان مي دهد. براي مثال چنانچه بخواهيد از ليست نتايجي كه براي يك جستجو مشاهده مي شود ركوردهايي كه از يك نويسندة خاص است را حذف كنيد، در قسمت Refine Results نام آن نويسنده را انتخاب و گزينة Exclude را كليك نمائيد.

 Download PDF: امكان دريافت متن كامل ركورد )در صورتي دسترسي داشتن به ناشر( را فراهم مي كند. براي استفاده از اين امكان، نصب نرم افزارهاي Flash و Java بر روي رايانه الزامي است.

Export: با انتخاب اين گزينه، امكان خروجي گرفتن از ركورهاي انتخاب شده فراهم مي شود. زماني كه از ركوردها خروجي گرفته شود، در قسمت Output انواع فيلدها قابل مشاهده است كه امكان ارسال ركورها در محيطهاي ديگر مثلWord و Endnote را فراهم مي كند.

Print: با انتخاب اين گزينه، امكان چاپ ركورهاي انتخاب شده فراهم مي شود.

Email: با انتخاب اين گزينه، امكان ارسال ركوردهاي انتخاب شده به وسيله پست الكترونيكي فراهم مي شود.

Create bibliography: با انتخاب اين گزينه، امكان مشاهده اطلاعات كتابشناختي ركوردهاي انتخاب شده فراهم مي‌شود. در واقع به نوعي مي توان شيوه هاي استناد دهي به هر ركورد را مشاهده كرد.

Add to My List: با انتخاب اين گزينه، امكان ذخيره كردن ركوردهاي انتخاب شده فراهم مي شود تا بتوان در مراجعات بعدي بدون جستجوي مجدد، ليست ذخيره شده را مشاهده و مديريت كرد.

View Citaion Overview: با انتخاب اين گزينه امكان مشاهده استنادهايي كه به هر ركورد شده با جزئيات آن فراهم مي شود.

Output: براي چاپ، ارسال و  exportكردن در محيط ديگري وارد كردن ركوردهاي انتخاب شده بكار مي رود.

Citation tracker: با استفاده از اين گزينه مي توانيد از ركوردهايي كه انتخاب مي كنيد يك گزارش از لحاظ اينكه چند بار در اين مجموعه مورد استناد واقع شده اند تهيه كنيد.

 با انتخاب گزينه self citations of all authors، مي توانيد تعداد خود استنادي هاي هر نويسنده را از نتايج حذف كنيد.

 Add to list: به شما اجازه مي دهد كه ركوردهاي دلخواه را به ليست خود اضافه و سپس ذخيره نمائيد.

براي استفاده از امكانات  save بايد در اين پايگاه ثبت نام كنيد.

 در صفحة نتايج، اطلاعات هر ركورد شامل عنوان مقاله، اسم نويسندگان، تاريخ انتشار مقاله، منبع آن مقاله ((source Titleو تعداد استناد به آن مقاله (Cited by) را مشاهده مي كنيد.

توجه داشته باشيد كه نام نويسنده هاي هر مقاله لينك مي باشد يعني مي توانيد با كليك كردن روي يك نام، ليست تمام مقاله هاي آن نويسنده كه در مجموعة scopus وجود دارد را مشاهده نمائيد.

لينك Abstract + Ref چكيده و منابع و مآخذ مقاله را به شما ارائه مي دهد. قابل ذكر است كه اين منابع و مآخذ و استنادهاي آنها نيز لينك بوده و قابل دسترسي است. به اين ترتيب مراجعه كننده به زنجيره اي از مقالات متعدد دسترسي پيدا خواهد كرد.

View of publisher شما را به صفحة ناشر آن ركورد هدايت مي كند. در صورتي كه دانشگاه اشتراك الكترونيكي آن ناشر را داشته باشد مي توانيد به متن كامل آن مقاله دسترسي پيدا كنيد.

Show Abstract چكيدة مقاله را ارائه مي دهد.در قسمت Source Title با انتخاب نام مجله مي توان اطلاعاتي در مورد مجله مورد نظر، موضوع مجله، ناشر ،ISSN و اينكه در چه سالي تحت پوشش اين پايگاه درآمده و نيز تعداد مقالات و استناد به مقالات به تفكيك سال بدست آورد. همچنين با كليك كردن بر روي Journal Analyzer مي توان، نموداري از وضعيت مجله بدست آورد.

Alert يا سيستم آگاهي رساني جاري:

اين سيستم به شما اجازه مي دهد تا فرمول جستجوي خود را در اين محيط وارد كرده تا بعد از روز آمد شدن اطلاعات و اضافه شدن ركورد جديد به مجموعه، از طريق پست الكترونيكي به شما اطلاع داده شود.

براي استفاده از اين امكان، در صفحه اي كه ليست نتايج جستجو را مشاهد مي كنيد روي گزينة save as alert كليك كنيد. سپس نام كاربري و رمز عبور خود را وارد كرده و در مرحلة بعد نامي براي اين مجموعه از alert خود انتخاب كنيد. بعد از روز آمد شدن اطلاعات مجموعه، چنانچه ركوردي در ارتباط با جستجوي شما به مجموعه اضافه شود به شما اعلام مي گردد. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/07/08
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal