دانشکده بهداشت
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
br ENGLISH
آیین نامه ها

آيين نامه هاي آموزشي  دانشجويان

 

آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

ماده 1: تعريف

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يكي از دوره هاي آموزشي در سطح آموزش عالي و بالاتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به دريافت مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي مي انجامد.

ماده 2 : هدف

هدف از انجام دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري  آموزش هاي لازم و آشنايي  با روش هاي پژهش علمي، مهارت لازم را براي آموزش، پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند.

ماده 4 : نظام آموزشي

آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود وقبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس، به همان درس محدود است.

 هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگروهي و كار آموزي 51 ساعت، كارورزي 68 ساعت، در طول يك نيم سال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. د رمورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه دريك نيم سال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.

ماده 5 :

 هر سال تحصيلي مركب از دو نيم سال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است.

مدت آموزش هر نيم سال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته ،با رعايت مفاد ماده 4 اين آيين نامه است .

ماده 6 : تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند .

ماده 7 : تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحدهاي پايان نامه، برحسب رشته، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است .

ماده 8 : تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، براي همه رشته ها مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بين 10- 4 واحد درسي، است .

ماده 9 : دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيم سال تحصيلي بين 8- 14 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند، مگر آنكه كمتر از 8 واحد درسي باقي داشته باشد . در موارد استثنايي، با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/ دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 16 واحد افزايش يابد .

ماده 10 : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارگاهي، كارآموزي و كارورزي از يك دهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، درغير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .

 

 

1

ماده 11 : غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود . در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيم سال الزامي نيست، ولي نيم سال مذكور به عنوان يك نيم سال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده / دانشگاه است .

ماده 12 : حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و براي دروس كمبود يا جبراني          12 از 20   است .چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقادير باشد بايد آن درس را تكرار نمايد .

ماده 13 : ميانگين نمرات دروس دانشجو، در هر نيم سال تحصيلي، نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد  داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيم سال بعدي، در محدوده حد نصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد .

تبصره 1 : اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيم سال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل در دورهكارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود .

تبصره 2 : نيم سال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب ( 8 واحد ) مي باشد در صورت كسب ميانگين كمتر از 14 جزو نيم  سال هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد .

تبصره 3 : نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيم سال تحصيلي و ميانگين  كل نمرات دانشجو منظور نمي شود .

ماده 14 : طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامه را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند . حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال است . چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود .

ماده 15 : دانشجو موظف است درهر نيم سال تحصيلي در زمانيكه دانشگاه اعلام مي كند براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه  نمايد . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيم سال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد . در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيم سال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارايه دهد . در صورت تأئيد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، آن نيم سال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيم سال صادر مي شود .

ماده 16 : دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيم سال تحصيلي، از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

تبصره 1 : اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيم سال تحصيلي مجاز نيست . در موارد استثنايي، با پيشنهاد دانشكده، تصميم گيري برعهده شوراي  تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد .

تبصره 2 : مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .

تبصره 3 : تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيم سال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش  دانشگاه تسليم گردد و  اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد . موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد . عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است .

 

 

2

تبصره 4 : حذف كليه درس هاي اخذ شده دريك نيم سال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيم سال تنها در صورتي مجاز است كه بنا  به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيم سال نباشد . در اين صورت آن نيم سال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد . محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .

تبصره5 : دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي، در صورت بارداري مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از  يك نيم سال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند .

تبصره 6 : دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تأئيد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد،         مي توانند از  حداكثر يك نيم سال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند .

ماده 17 : دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را كتباً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم  نمايد، اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيم سال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. و آن نيم سال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيم سال صادر مي شود . پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل درآن رشته را ندارد .

تبصره  : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل  خود عمل نمايد .        

ماده 18 : دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل مصرف مي شوند ، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود  تسويه حساب كنند ، مي توانند مجدداٌ درآزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت نمايند (دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت قبولي در آزمون، واحدهاي درسي قبلي آنها، درمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود . ارزيابي دروس و تطبيق واحدها توسط گروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر 10- 8 واحد پذيرفته شده يك نيم سال از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي شود .

ماده 19 : تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد .

ماده 20 : دانشجو موظف است پس از پايان نيم سال اول و قبل از شروع نيم سال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را در قالب طرح پيشنهادي با نظر استاد راهنما، مشخص و به تصويب شوراي گروه آموزشي مربوطه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برساند .

ماده 21 : استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده از اعضاي   هيأت  علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد .

ماده 22 : تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري مي تواند به طور همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد يكي  از موارد زير است .

الف -  دو پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D.

ب -  يك پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D.) و سه پايان نامه كارشناسي ارشد

ج -  در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه هاي بيش از هر يك از موارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه ها مي باشد .

 

3

ماده 23 : به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يك يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي و يا از صاحب نظران و  محققان برجسته، مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند به عنوان استاد مشاور تعيين شوند .

ماده 24 : ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران، متشكل از استاد راهنما، استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي  تحصيلات تكميلي دانشكده و دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رأي به پيشنهاد گروه و تأئيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده صورت مي گيرد .

تبصره : دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او  توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اعلام شده باشد .

ماده 25 : هيأت داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه، نمره آنرا با تأكيد بر درجه به شرح  زير سطح بندي مي نمايد .

رتبه                                                         نمره

عالي                                          20- 5/18

بسيار خوب                                  49/18- 17

خوب                                          99/16- 5/15

قابل قبول                                                 49/15- 14

غير قابل قبول                                كمتر از 14

تبصره 1 : نمره پايا ن نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود .

تبصره 2 : كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك انديكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و در صورت ارسال مقاله (submission) حداكثر نمره 19 و ارائه پذيرش مقاله حداكثر نموره 20 مي باشد .

ماده 26 : دانشجو پس از انتخاب پايان نامه تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در             نيم سال  هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد . در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيم سال تحصيلي وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نيم سال و ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد . 

ماده 27 : درصورتي كه پايان نامه، از نظر هيأت داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز  تحصيل وي تجاوز نكند، پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد . دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم شده و مدركي دريافت    نمي كند .

ماده 28 : انتقال و تغيير رشته و جابجايي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است .

ماده 29 : درصورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يك زمان معين، در دانشگاه مبداء ، ممكن نباشد، دانشجو مي تواند، آن دروس را  با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه و تأئيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند . در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان دريك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد .

 

4

 

ماده 30 : دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و منطبق با شرايط زير به تحصيل بپردازد:

1-30- تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد بنابر اين هر گونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است .

2-30- حضور تمام وقت دانشجو ، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربيان گروههاي آموزشي ذيربط است .

3-30- مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است . بديهي است دانشجو تابع قوانين        و  مقررات اداري حضور و غياب دانشگاه مي باشد .

4-30- كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد .

5-30- گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گزارش نمايد .

6-30- در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد از سوي گروه آموزشي، به عنوان متخلف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدامات قانوني معرفي مي گردد .

ماده 31 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت از دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم مي  شود .

تبصره  : دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايا ن نامه، ميانگين كل نمرات او  از 14 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند تا 14 واحد از دروس اختصاصي اجباري را كه در آنها نمره كمتر از 144 گرفته است را فقط در يك نيم سال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل فارغ التحصيلان شود . دانشجوئي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده از اين فرصت، ميانگين كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد .

 

 
1395/11/27
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal